หน้าเว็บ

ไม่มีปัญหา ภาษาจีน

没问题!
Méi wèntí!
ไม่มีปัญหา

-没问题!
   Méi wèntí!
  เหมย เวิ่น ถี
 ไม่มีปัญหา

-有问题吗?
   Yǒu wèntí ma?
   โหย่ว เวิ่น ถี มะ
  มีปัญหาไหม

-没事儿
   Méishì er
   เหมย เซ่อร์
  ไม่เป็นไร

>บทสนทนา<

ฉันก็เหมือนกัน ภาษาจีน

我也一样。
Wǒ yě yīyàng.
ฉันก็เหมือนกัน

-我也一样.
   Wǒ yě yīyàng.
   หวอ เหย่ อี๋ ย่าง
  ฉันก็เหมือนกัน

-他也一样.
   Tā yě yīyàng.
   ทา เหย่ อี๋ ย่าง
  เขาก็เหมือนกัน

-他也跟我一样.
   Tā yě gēn wǒ yīyàng.
   ทาเหย่ เกิน หว่อ อี๋ย่าง
  เขาก็เหมือนกับฉัน

>บทสนทนา<

คุณมีพี่น้องไหม ภาษาจีน

你有兄弟姐妹吗?
Nǐ yǒu xiōngdì jiěmèi ma?
คุณมีพี่น้องไหม

-你有兄弟姐妹吗?
   Nǐ yǒu xiōngdì jiěmèi ma?
   หนี โหย่ว ซงตี้เจี่ยเม่ย มะ
  คุณมีพี่น้องไหม

-我没有兄弟姐妹。
   Wǒ méiyǒu xiōngdì jiěmèi.
    หว่อ เหมย โหย่ว ซงตี้เจี่ยเม่ย
   ฉันไม่มีพี่น้อง

-我有一个妹妹。
    Wǒ yǒu yīgè mèimei.
    หวอ โหย่ว อี้เก้อ เม่ยเมย
   ฉันมีพี่น้องหนึ่งคน

-我有两个姐姐。
    Wǒ yǒu liǎng gè jiějiě.
    หวอ โหย่ว เหลี่ยง เก้อ เจี่ยเจีย
   ฉันมีพี่สาวสองคน

>บทสนทนา<

แม่เขาไม่สบาย ภาษาจีน

她妈妈不舒服.
Tā māmā bú shūfú
แม่เขาไม่สบาย

-她妈妈不舒服.
   Tā māmā bú shūfú
    ทา มะมา ปู้ ซูฝู่
   แม่เขาไม่สบาย

-我爸爸不舒服.
   wǒ bàba bú shūfú.
   หว่อ ป้าป่า ปู้ ซูฝู่
  พ่อฉันไม่สบาย

-我妈妈在医院.
   Wǒ māmā zài yīyuàn.
   หว่อ มะมา จ้าย อีเยี่ยน
  แม่ฉันอยู่โรงพยาบาล

-我弟弟头疼.
   Wǒ dìdì tóuténg.
   หว่อ ตี้ติ โถวเถิง
  น้องชายฉันปวดหัว

>บทสนทนา<

มือถือฉันเสียแล้ว ภาษาจีน

我的手几坏了.
Wǒ de shǒu jī huàile
มือถือฉันเสียแล้ว


-我的手几坏了.
   Wǒ de shǒu jī huàile
   หว่อ เตอ โส่วจี
  มือถือฉันเสียแล้ว

-我要买新手机.
   wǒ yàomǎi xīn shǒujī.
   หว่อ เย่า หม่าย ซิน โส่วจี
  ฉันอยากซื้อมือถือใหม่

-我要换手机.
  Wǒ yào huàn shǒujī.
  หว่อ เย่า ฮ่วน โส่วจี
 ฉันอยากเปลี่ยนมือถือ

-我买三星手机.
   Wǒ mǎi sānxīng shǒujī.
   หว่อ หม่าย ซานซิง โส่วจี
  ฉันซื้อมือถือซัมซุง

>บทสนทนา<

คุณขับรถได้ไหม ภาษาจีน

我不会开车.
Wǒ bù huì kāichē.
ฉันขับรถไม่เป็น

-我不会开车.
  Wǒ bù huì kāichē.
  หว่อ ปู๋ ฮุ่ย คายเชอ
 ฉันขับรถไม่เป็น

-她开车开得很快.
  Tā kāichē kāi de hěn kuài.
   ทา คาย เชอ คาย เตอ เหิ่น ไคว่
 เขาขับรถเร็วมาก

-我可以开车.
   Wǒ kěyǐ kāichē.
   หว่อ เขออี่ คายเชอ
  ฉันขับรถได้

>บทสนทนา<

คุณสอนหนังสือที่ไหน ภาษาจีน

你在哪里教书?
Nǐ zài nǎlǐ jiāoshū?
คุณสอนหนังสือที่ไหน


-你在哪里教书?
   Nǐ zài nǎlǐ jiāoshū?
   หนี่ จ้าย หนาหลี่ เจียวซู
  คุณสอนหนังสือที่ไหน

-我在清莱学校教书.
   Wǒ zài qīng lái xuéxiào jiāoshū
   หว่อ จ้าย ชิงไหล เสียเสี้ยว เจียวซู
  ฉันสอนหนังสือที่โรงเรียนเชียงราย

-我教英文. 
  Wǒ jiāo yīngwén
  หว่อ เจียว อิง เหวิน
  ฉันสอนภาษาอังกฤษ

-我教中文.
  Wǒ jiāo zhōngwén
  หว่อ เจียว จงเหวิน
 ฉันสอนภาษาจีน>>บทสนทนา<<